گروه پارسه با معرفی کمپین های تبلیغاتی مطلوب و پر بیننده شما را در رسیدن به هدف مورد نظرتان یاری خواهد کرد

توجه : کلیه گروه های تبلیغاتی نامبرده شامل زیر مجموعه پارسه بود و نمایندگی رسمی آنها متعلق به پارسه می باشد

گروه های تبلیغاتی موجود

1-تبلیغات در ناوگان تاکسی رانی استان گلستان-شهر گرگان

 

2-تبلیغات در روزنامه کاروکارگر استان گلستان